1391/3/6

اذان

            اذان         اذان   اذان به خاطر خدا پیامبر اکرم (ص) : اذان گویی که به خاطر خدا اذان بگوید ، مانند کسی است که در راه خدا شمشیرش را از غلاف…