1391/3/6

امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف ونهی از منکر:   رسول اکرم (ص): امت من در خیر و خوشی هستند ، مادام که امر به معروف و نهی از منکر می کنند. وسایل الشیعه ج 11 ص 398   رسول اکرم (ص): کسی که امر به معروف…