1391/3/6

استجابت دعا

شرایط و موانع استجابت دعا     امام صادق (ع) هریک از شما که می خواهد دعایش مستجاب شود ، درآمد خود را پاک کند و حق مردم را بپردازد . دعای هیچ بنده ای که مال حرامی در شکمش…