1391/3/6

صلوات

ذکر صلوات   در باب صلوات: حضرت صادق (ع) فرمود: پیوسته دعا ومحبوبست (( میانه آن و استجابتش حجاب و پرده ایکه حائل است )) تا برمحمد وآلش صلوات فرستاده شود . آنگاه پرده و حائل…