1391/3/6

وصیت نامه

چند مساله در مورد وصیت نامه از رساله عملیه حضرت امام خمینی (ره) 2694- وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی انجام دهند، یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال…